Paraiškos ES finansinei paramai gauti rengimas

Mūsų įmonė rengia investicinius projektus, kurie skirti pritraukti finansavimui lėšas iš:

  • Valstybės biudžeto (Valstybės investicijų programa);
  • ES struktūrinių fondų;
  • Daugiabučių namų atnaujinio ir modernizavimo programų;
  • Kredito įstaigų;
  • Privačių investuotojų ir kt.
2007-2013 m. didžioji dalis ES struktūrinių fondų paramos lėšų – beveik 11 mlrd. litų – yra skirta Lietuvos konkurencingumo didinimo, gamybos modernizavimo ir kitiems ekonomikos plėtrą skatinantiems projektams. 

Paraiška
 – būtinas nustatytos formos dokumentas, kiekvienam ūkio subjektui siekiančiam gauti Europos Sąjungos fondų ar kitų šaltinių paramą projektui/programai įgyvendinti.

Pareiškėjas, pretenduojantis gauti ES Struktūrinių fondų paramą bet kurioje srityje (verslo, žemės ūkio ar socialinėje), kartu su jūsų projektu bei kitais dokumentais privalo užpildyti paraišką paramai gauti.
 

Paraišką visada sudaro bendroji „A“ dalis bei specialioji „B“ dalis. Paraiškos ES Struktūrinių fondų paramai gauti turi būti užpildytos aiškiai, siekiant palengvinti jūsų pateikto projekto vertinimą. Turi būti pateikiama išsami informacija, ypač apie tai, kaip projektas prisidės prie skirtingų paramos priemonių tikslų bei kokia bus jo nauda.
 Paraiška yra ypatingos svarbos dokumentas, kadangi nuo to, kaip ji užpildyta priklauso pareiškėjo galimybė pasinaudoti ES parama. 
UAB „Medstatyba” darbuotojai turi sukaupę didelę projektų, tinkamų finansuoti ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, nacionalinių lėšų, kitų fondų ir programų lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo patirtį. Padedame Užsakovui sudormuoti projekto idėją, suteikiame konsultacijos dėl galimybių gauti paramą, informuojame apie finansavimo sąlygas.


 

© 2018 Visos teisės saugomos.
Sprendimas: adme.lt TVS easywebmanager